ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN van de
“International School for Human Chemistry”, onderdeel van
Gezondheid in Beweging te Den Hoorn, Nederland, hierna te
noemen “de School”. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer: 27371196. Gevestigd aan de Veenakkerweg 5
2635 NC te Den Hoorn Nederland. BTW nummer: 801819490.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze
  aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe
  ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op
  door ons aangegane overeenkomsten tot levering van onderwijs
  en consultancy-adviezen aan onze klanten.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over
  “klant” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of
  rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit
  hoofde van een met ons gesloten les- of consultancy-overeenkomst,
  of met ons een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met
  name wordt onder “klant” verstaan degene in wiens opdracht en
  voor wiens rekening adviezen worden gegeven of onderwijs wordt
  verzorgd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan
  uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks
  tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst,
  zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. Dit is alleen
  anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden
  van de klant niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, in
  geval van conflict is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van
  toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de
  klant doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
  “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het
  verrichten van diensten, geven van onderwijs en overige
  werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes en bekendmaking onderwijsactiviteiten

 1. Al onze consultancy-offertes en onze gepubliceerde les- en
  cursusprogramma’s dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen
  aan de potentiële klant tot het doen van een aanbod of inschrijving
  voor een lesactiviteit. Het cursusaanbod kan in de tijd variëren en
  bindt ons derhalve op geen enkele wijze. De inschrijving voor een
  cursus geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging
  onzerzijds geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Cursus
  inschrijvingen worden door de School per e-mail of telefonisch aan
  de klant bevestigd.
 2. Het door ons gedane aanbod blijft, evenals door ons in dit
  verband gemaakte cursus- en lesmaterialen, ons eigendom, moet op
  ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze
  uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd
  en/of aan derden worden afgegeven.
  Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en
  industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. Het
  voorgaande geldt met name ook ten aanzien van les- en
  cursusmaterialen verzorgd door externe docenten.
 3. Bij consultancy opdrachten waarvoor kosten gemaakt zijn voor
  de feitelijke aanvang van de werkzaamheden, kunnen de gemaakte
  kosten aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst / annuleringsbeleid

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij
  een aan ons gegeven opdrachtbevestiging of inschrijving voor een
  cursus of lesdag per email of schriftelijk hebben aanvaard. Een
  overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het
  moment waarop wij de bevestiging verzenden.
 2. De klant of cursist is aan zijn inschrijving of opdrachtbevestiging,
  in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden na een periode
  van 14 dagen na dagtekening van de inschrijving of
  opdrachtbevestiging; of, (indien het een mondeling verstrekte
  opdracht betreft) na het geven van deze opdracht.
  U kunt voor betaling met creditcard of betaalpas gebruik maken van
  onze beveiligde afrekenpagina’s. Het bedrag wordt afgerekend op
  het moment dat u uw order plaatst en een bevestiging ontvangt.
  De diensten zullen na ontvangst van uw betaling onmiddellijk
  geleverd worden middels een bevestigings-email met daarin alle
  informatie rondom de plaats, datum en tijdstip van de dienst in de
  vorm van een cursus, lesdag, seminar of webinar.
  Afzegging voor een cursus, lesdag of seminar dient minimaal een week
  voor de start van de betreffende cursus, lesdag of seminar plaats te
  vinden zonder kosten voor de klant. Afzeggingen daarna kunnen tot
  gevolg hebben dat (een deel van) het cursusgeld wordt gefactureerd.
  De School zal het verschuldigde lesgeld binnen 30 dagen na afzegging
  terugstorten op de rekening van de cursist.
 3. De door ons aan de klant verzonden inschrijvings- of
  opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten
  overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht
  met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij
  binnen een week na dagtekening van onze opdrachtbevestiging of
  inschrijvingsbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij
  zich niet met de inhoud kan verenigen. In geval van de School geldt
  daarbij het gepubliceerde programma en cursusaanbod als
  referentie.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt
  en/of gedaan door de School of daaraan verbonden personen binden
  ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk zijn
  bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk
  en schriftelijk anders is overeengekomen. Door de overheid erkende
  cursussen, of cursussen gegeven door het bij het CRKBO
  ingeschreven Instituut kunnen van BTW vrijgesteld zijn.
 2. De in cursusprogramma’s, seminar aankondigingen, offertes,
  contracten en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn
  gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst
  geldende kosten, inbegrepen heffingen van overheidswege.
 3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum
  waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag
  van de aanvang van de cursus, verhogingen in heffingen of
  anderszins optreden, deze verhogingen aan de klant of cursist in
  rekening te brengen. Ook behouden wij ons het recht voor om, in het
  geval veranderingen in heffingen de prijs van de cursus te verhogen,
  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren
  zonder dat daarvoor gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

 1. De klant is gehouden de cursus, seminar of lesdag waarvoor is
  ingeschreven af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om
  zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de cursus-, lesof seminarprijs te vorderen, zonder de verplichting alsnog de cursus-,
  les- of seminar activiteit opnieuw aan te bieden. 2. Voor levering
  van management adviezen en onderwijsactiviteiten gelden de
  levertijden zoals deze in de tussen partijen gesloten overeenkomst
  overeengekomen zijn. Ten aanzien van cursussen, seminars of
  lesdagen is vastgesteld dat de levering plaats zal vinden op de
  gepubliceerde cursus-, les- of seminardagen. De School behoudt zich
  nadrukkelijk het recht voor om, indien door overmacht (b.v. door het
  niet kunnen komen van een buitenlandse spreker of door
  natuurgeweld) een onderwijsactiviteit geen doorgang kan vinden,
  deze activiteit niet door te laten gaan waarbij de klant het recht heeft
  op hetzij restitutie van het betaalde cursus- of
  lesgeld, of zich kan inschrijven voor de uitgestelde activiteit, of
  mogelijkerwijze kan deelnemen als vervanging voor de gemiste
  activiteit aan een andere onderwijsactiviteit van de School. Indien
  door een gebrek aan belangstelling van klanten een
  onderwijsactiviteit, van welke aard dan ook, geen doorgang kan
  vinden, bericht de School minimaal 5 werkdagen voor de
  desbetreffende les-, seminar of cursusdag aan de klant dat de
  activiteit geen doorgang kan vinden. Ook in dit geval heeft de klant
  het recht op hetzij restitutie van het betaalde cursus- of lesgeld, of de
  klant kan zich inschrijven voor de uitgestelde activiteit of
  mogelijkerwijze voor een andere onderwijsactiviteit van de School.
 2. Indien de opdracht of de cursus in gedeelten wordt uitgevoerd,
  behouden wij ons het recht voor iedere levering als een afzonderlijke
  transactie te beschouwen en af te rekenen.

Artikel 6. Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de
  educatieve dienst worden door de SCHOOL beantwoord binnen een
  termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
  Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen,
  worden door de SCHOOL per omgaande beantwoord met een
  bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de student een
  meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig,
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de SCHOOL,
  nadat de student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen
  constateren. Klagen binnen 1 maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig
  indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of
  haar rechten ter zake verliest. Klachten zullen ten aller tijden
  vertrouwelijk ik behandeling worden genomen.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
  ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling
  van artikel 8.
 4. Bewaartermijn klachten

De klachtendossiers van studenten zullen tot minimaal twee jaar na
afsluiting van de klachtenafhandeling bewaard worden. Daarbij wordt
opgemerkt dat het termijn aanvangt vanaf de datum van afsluiting van
de klachtenprocedure.
Wanneer echter valt te voorzien dat men na afloop van tijd op de zaak
terugkomt of een claimindiening te verwachten valt, dan is een
langere termijn geoorloofd. Voor klachtendossiers kan in geval van het
verwachten van een claim een bewaartermijn van vijf jaar worden
ingesteld, daar het verjaringstermijn van een claim vijf jaar is.

Artikel 7. Klachtenprocedure

 1. In het geval van klachten betreffende de organisatie, personen
  die werkzaam zijn binnen de organisatie of medestudenten dient de
  volgende procedure gevolgd te worden: Voor klachten betreffende de
  organisatie dient in eerste instantie de betreffende docent
  aangesproken te worden.
 2. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt de
  directie van de SCHOOL geïnformeerd en deze neemt het bindende
  eindbesluit.

Artikel 8. Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij
  op grond van dwingend recht het recht van een ander land van
  toepassing is.
 2. Geschillen tussen student en de School over de totstandkoming
  of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door
  de SCHOOL te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen
  zowel door de student als door de SCHOOL aanhangig worden
  gemaakt bij de persoon geschillencommissie dhr. R.L. Ijsseldijk.
 3. De persoon geschillencommissie neemt een geschil slechts in
  behandeling, indien de student zijn klacht eerst overeenkomstig
  het bepaalde in artikel 6 bij het SCHOOL heeft ingediend en dit
  niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende
  oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de
  klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 bij de
  persoon geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
  verschuldigd a 150,00 euro.
 6. Wanneer de student een geschil voorlegt aan de persoon
  geschillencommissie, is de SCHOOL aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer de SCHOOL een geschil wil voorleggen aan de persoon
  geschillencommissie, moet hij eerst de student schriftelijk
  vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord
  gaat. De SCHOOL dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het
  verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan
  de gewone rechter voor te leggen.
 8. De persoon geschillencommissie doet uitspraak met
  inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende
  reglement. De beslissing van de persoon geschillencommissie
  gebeurt in de vorm van een bindend advies.
  Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
 9. Door ons geleverde cursus- en lesmaterialen blijven ons
  eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen
  de klant aan ons verschuldigd is.
 10. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de
  koper niet toegestaan lesmateriaal, adviezen en dergelijke aan
  derden te verkopen of ter beschikking te stellen zonder onze
  toestemming. Indien, met toestemming, lesmaterialen en dergelijke
  ten behoeve van andere partijen dan de School worden gebruikt,
  verplicht de klant zich een en ander van te voren met de School te
  overleggen en daarbij deugdelijke afspraken omtrent intellectueel
  eigendom en royalties met de School te maken. De klant is gehouden
  de verkregen gelden uit eigendomsrecht en royalties onverwijld aan
  ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is
  verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te
  dragen.
 11. Indien tengevolge van be- of verwerking door de klant ons
  eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde lesmaterialen
  verloren is gegaan of anderszins schade is geleden, is de klant
  verplicht ten aanzien van de geleden schade een met het
  schadebedrag overeenkomende bankgarantie te stellen.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, contant op de School te
  voldoen, of door overmaking op een door ons aangewezen
  bank- of girorekening. Dit in het eerste geval onmiddellijk bij
  aanvang van de cursus-, les- of seminardag(en), in het tweede
  geval bij overmaking uiterlijk veertien dagen voor de aanvang
  van de cursus, de lesdag of het seminar, dit alles tenzij
  uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De creditcardhouder wordt per direct belast voor de transactie
 3. Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling van het
  verschuldigde uit de overeenkomst overgaat, is hij in verzuim
  zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wij
  hebben dan het recht de nakoming van al onze verbintenissen
  jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten
  uit het gemene recht voortvloeiend.
 4. Indien de klant ten aanzien van betaling in gebreke blijft, zijn wij
  gerechtigd voor alle nog te verrichten diensten en
  onderwijsactiviteiten contante betaling voor aanvang van de
  onderwijs- of advies- activiteit te verlangen. Ook zijn wij dan
  gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te
  ontbinden, waarbij op de klant evengoed de verplichting rust
  tot nakomen van iedere financiële verplichting, onverminderd
  ons recht op schadevergoeding. Bij niet nakomen van de
  betalingsverplichting wordt vanaf 60 dagen na factuurdatum
  een rentevergoeding gerekend van de wettelijke rente plus 2%,
  berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is
  onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Alle
  met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten
  (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen
  ten laste van de klant/debiteur. De buitengerechtelijke
  incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een
  minimum van vijftig euro, alles exclusief omzetbelasting.
 5. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek
  eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in
  mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op
  de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Indien in de financiële positie van klant na het tot stand komen
  van de overeenkomst, doch voor de aflevering der adviezen of
  onderwijsactiviteiten een aanzienlijke verslechtering optreedt,
  zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere
  uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de
  betalingsvoorwaarden te vorderen.
 7. Wij kunnen onze vorderingen uit hoofde van alle transacties
  overdragen aan een kredietverzekeraar naar keuze.

Artikel 11. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid
buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet
toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht
wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke
aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, verhindering en onderbreking van de
transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, belemmeringen
veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale,
nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door
overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig
kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet
uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor
bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze.
Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding
aanspreken.

Artikel 12. Wettelijke garantie
Op al onze diensten geldt een
wettelijke garantie van 2 jaar.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane
overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.